Πληροφοριακά Συστήματα Τεχνολογία

Γιατί η επιχείρησή σας χρειάζεται τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Η ανάγκη για τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει σημειωθεί πλήθος μεταβολών στην οργανωτική πραγματικότητα της διοίκησης ιδιωτικών και δημόσιων επιχειρήσεων. Η απουσία προσαρμοστικότητας, η άκρατη γραφειοκρατία και η καθυστέρηση στην παραγωγική διαδικασία και παροχή υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τη ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, οδήγησαν στη δραστική αλλαγή των προτύπων ποιότητας, αναφορικά με την οργάνωση και τον καταμερισμό της εργασίας. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, οι φάκελοι εγγράφων με υλική υπόσταση μετετράπησαν σε ψηφιοποιημένες βάσεις δεδομένων με έντονο το στοιχείο της αυτοματοποίησης. Ένα τέτοιο σύστημα υποκαθιστά εν μέρει τον ανθρώπινο παράγοντα, στο βαθμό, πάντως, που ελαχιστοποιεί το χρόνο των διαδικασιών της παραγωγής και παροχής του προϊόντος στον καταναλωτή, ενώ, παράλληλα, εξαλείφει τον παράγοντα της απόστασης, δεδομένου ότι η συνεργασία μέσω διαδικτύου γίνεται απολύτως εφικτή και επιτρέπει, πλέον, την γιγαντιαία διεύρυνση των ορίων στα οποία εκτείνεται η εν λόγω υπηρεσία. Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, πλέον, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σύγχρονης επιχείρησης.


Τι είναι τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Κάνοντας λόγο για πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, εννοούμε ένα σύνολο αλληλένδετων στοιχείων που συμμετέχουν στη συλλογή, επεξεργασία, αποθήκευση και διαμοίραση δεδομένων σε κάθε σύστημα διεργασιών που λαμβάνει χώρα εντός της επιχειρηματικής μονάδας. Πρόκειται, στην ουσία, για την αποδοτική συνεργασία ανθρώπων, διαδικασιών και τεχνολογικών μέσων, προς όφελος της επιχείρησης. Ως τεχνολογικά μέσα, δεν νοείται κάτι διαφορετικό πέραν του υλικού και λογισμικού που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Αυτά είναι τα προγράμματα και οι εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών που συντελούν στην υλοποίηση της μεθοδολογίας, των διαδικασιών, και του ελέγχου που καθορίζουν τη λειτουργία της επιχείρησης.
Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνολογίας πληροφοριών. Εν ολίγοις, πρόκειται για πλατφόρμες που διέπουν το σύνολο των επιχειρηματικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων κάθε μονάδας μιας επιχείρησης, ανεξαρτήτως της βαθμίδας των εργαζομένων που συντελούν σε αυτές. Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, επεξεργάζονται μεγάλες εισροές δεδομένων και παράγουν εκροές συγκεντρωτικών αναφορών που συμβάλλουν στην απλούστευση και διευκόλυνση των εργαζομένων και, κατά συνέπεια, στην αύξηση της παραγωγικότητας.

Παραδείγματα πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης

Οι εφαρμογές προγραμματισμού επιχειρησιακών πόρων συγκροτούν τον πυρήνα των πληροφοριακών συστημάτων και εργαλείων βελτιστοποίησης των διαδικασιών μιας επιχείρησης. Ένα τέτοιο πληροφοριακό σύστημα διοίκησης πετυχαίνει τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, με την ταυτόχρονη δημιουργία σχετικών αναφορών που χρησιμοποιούνται προς παρακολούθηση των πρακτικών που λαμβάνουν χώρα στο σύνολο της μονάδας. Επιδιώκεται, έτσι, η βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων από πλευράς της διοίκησης. Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης που προσανατολίζονται στη διαχείριση των επιχειρησιακών πόρων ποικίλλουν ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης που πρόκειται να τις χρησιμοποιήσει και συνδράμουν στην πρόληψη και καταστολή προβλημάτων που σχετίζονται με τις πρώτες ύλες και τα αποθέματα, τον ποιοτικό έλεγχο, την παράδοση προϊόντων στον καταναλωτή και τη διαχείριση κεφαλαίων. Η εφαρμογή των εν λόγω πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης δεν είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, καθ’ ότι προσαρμόζονται ευχερώς στις ιδιομορφίες κάθε επιχείρησης. Παρέχεται, έτσι, στα στελέχη η δυνατότητα ηλεκτρονικής εποπτείας των διαδικασιών που πραγματοποιούνται, εξαλείφοντας τα γεωγραφικά εμπόδια. Μερικές λειτουργίες ενός πληροφοριακού συστήματος διοίκησης που φροντίζει για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό είναι η οικονομική διαχείριση, η διαχείριση παραγωγής, η διαχείριση πωλήσεων, προμηθειών και διανομών, η διαχείριση έργου και η διαχείριση αποθεμάτων.

Έπειτα, η ολοκληρωμένη διαχείριση και ο συντονισμός των σχέσεων μιας επιχείρησης με τους πελάτες επίσης προϋποθέτει τη χρήση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. Πρόκειται για πληροφοριακά συστήματα που δημιουργήθηκαν προκειμένου να δώσουν λύσεις σε ζητήματα όπως η αναζήτηση και εξεύρεση πελατών, η διαχείριση του υπάρχοντος πελατολογίου και η πρόβλεψη των επικείμενων αναγκών των υπαρχόντων ή μελλοντικών πελατών, προκειμένου να διαμορφωθεί καταλλήλως η επιχειρησιακή στρατηγική. Η σχέση μιας επιχείρησης με τους πελάτες της αποτελεί ζωτικής σημασίας για την επιβίωσή της. Εν προκειμένω, τα πληροφοριακά συστήματα που χρησιμοποιούνται προβαίνουν στη συλλογή και διατήρηση δεδομένων, όπως η αλληλεπίδραση με πελάτες, η διαχείριση εισερχομένων και εξερχομένων, η επαφή με προμηθευτές, η αξιολόγηση προϊόντων και τα στατιστικά πωλήσεων. Σκοπός τους είναι να εντείνουν τη σχέση της επιχείρησης με τους πελάτες, με την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ικανοποίηση αυτών. Έργο των συγκεκριμένων πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης είναι η διευκόλυνση των στελεχών, δια μέσου τις αυτοματοποίησης των εργασιών που αφορούν σε θέματα σχέσεων με τους πελάτες. Αυτό βοηθά την επιχείρηση να είναι πάντοτε σε θέση να διαχειριστεί τη ζήτηση των προϊόντων της, εκμεταλλευόμενη τις όποιες αυξομειώσεις σημειώνονται κατά καιρούς σε αυτή και προσαρμόζοντας καταλλήλως το επιχειρηματικό της σχέδιο για διατήρηση των υπαρχόντων καταναλωτών, προσέλκυση νέων και βελτιστοποίηση της παροχής υπηρεσιών.

Τέλος, τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης που επικεντρώνονται στη διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού, αφορούν σε θέματα σχεδιασμού και ελέγχου του συνόλου των διαδικασιών που σχετίζονται με την παραγωγή και διανομή προϊόντων, τις συνεργασίες με μεσάζοντες και άλλους παρόχους και την προμήθεια πρώτων υλών. Η ενσωμάτωση ενός τέτοιου πληροφοριακού συστήματος διοίκησης στον τομέα των logistics μιας επιχείρησης συνεπάγεται τη δυνατότητα άμεσου ελέγχου δεδομένων και παραγόντων όπως οι μεταβολές στην προσφορά και τη ζήτηση των προϊόντων. Τα εν λόγω πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, επομένως, μεριμνούν για τη διαχείριση των εισροών και εκροών που σχετίζονται με τα αγαθά με τα οποία ασχολείται η επιχείριση, ενώ απλοποιούν ενέργειες όπως η αποθήκευση των πρώτων υλών και μεταποιημένων προϊόντων. Έτσι, μια επιχείρηση πετυχαίνει τη μείωση του κόστους παραγωγής, αποθήκευσης και διανομής, με την παράλληλη βελτιστοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών διαχείρισης των πρώτων υλών, προϊόντων και ανταλλακτικών που αποτελούν μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας της.

Το παρόν και το μέλλον των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης

Η συμβολή της εγκατάστασης σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στη μείωση του κόστους, την αύξηση της αποδοτικότητας και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών σε ένα κατά το δυνατόν ποιοτικό εργασιακό περιβάλλον είναι αδιαμφισβήτητη. Είναι προφανές ότι η υιοθέτηση των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης τα οποία, μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες, συνδράμουν στη βέλτιστη διαχείριση της παραγωγής, των ανθρώπινων πόρων, των αποθεμάτων και των σχέσεων με τους καταναλωτές, οδηγεί στην κατακόρυφη μείωση του λειτουργικού κόστους, την αύξηση του κέρδους και τη μεγαλύτερη ευχέρεια για απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών. Με τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης επιτυγχάνεται η καλύτερη ανίχνευση της αγοράς, έτσι ώστε η τοποθέτηση του παραγόμενου προϊόντος ή υπηρεσίας να πραγματοποιείται μέσα από βέλτιστες διαδικασίες και μεθόδους, πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό ως προς την αποφυγή του κόστους μιας ατυχούς επένδυσης.

Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης είναι αποδεδειγμένα υψίστης σημασίας για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία μιας σύγχρονης επιχείρησης. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, τα τελευταία χρόνια, ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, στρέφονται στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Ένας από τους λόγους περαιτέρω εδραίωσης των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης στην παγκόσμια εργασιακή πραγματικότητα, είναι, φυσικά, η πανδημία του Covid-19, που οδήγησε πλήθος επιχειρήσεων στην ανάπτυξη στρατηγικών ψηφιακού μετασχηματισμού. Είναι βέβαιο λοιπόν πως, αρκετά σύντομα, η εγκατάστασή των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης αναμένεται να αποτελέσει ζωτικής σημασίας ενέργεια για το σύνολο των σύγχρονων επιχειρήσεων.

 

Αναζητήστε καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων στον επαγγελματικό οδηγό επιχειρήσεων f-all.grKατηγορίες